WALNE ZEBRANIE

WALNE ZEBRANIE

POWIADOMIENIE

O OBRADACH WALNEGO ZEBRANIA

UKS „PIONIER” Jastrzębie-Zdrój 

Zebranie odbędzie się dnia 27.09.2021 roku

godzina 18.00 ( I termin ) lub 18.15 ( II termin)

w Jastrzębiu-Zdroju w SP nr 19 ul. Opolska

  PORZĄDEK OBRAD 

WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO

UKS „PIONIER” Jastrzębie-Zdrój 27.09.2021.rok

 

 1. Przywitanie przybyłych na zebranie przez Prezesa
 2. Wybór Przewodniczącego i protokolanta WZ
 3. Zatwierdzenie Regulaminu obrad WZ
 4. Zatwierdzenie Porządku obrad WZ
 5. Wybór Komisji WZ: a) Mandatowej; b) Skrutacyjnej; c) Uchwał i Wniosków
 6. Sprawozdanie finansowe i merytoryczne Zarządu za rok 2020
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
 8. Zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego i finansowego Zarządu
 9. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium dla Zarządu.
 10. Wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 11. Wolne wnioski i dyskusja
 12. Zakończenie WZ